Voorwaarden FamilyJam.nl

Hieronder vind je informatie en voorwaarden met betrekking tot het boeken van een vakantie bij familyjam.nl. Elke boeking via deze website valt onder de voorwaarden van Fresh Travel, Rotterdam.

Postadres (bezoek alleen op afspraak)
Family Jam p/a Fresh Travel 
Lusthofstraat 17b 
3062 WB Rotterdam 
+ 31 10 2131364
+ 31 653363296 
:: mail 
:: website 

KvK. Rotterdam nummer 50269070
BTW nummer NL195562306B01
Fresh Travel, Rotterdam:  NL72 ABNA 0547620039

FamilyJam.nl is onderdeel van Fresh Travel. Alle facturering én betalingen lopen via Fresh Travel. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.


Betaling
Na ontvangst van de bevestiging (dit is tevens de factuur van de reis) dient per omgaande een aanbetaling of het totale bedrag voor de reis voldaan te worden via overmaking op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Bij een vertrekdatum die verder ligt dan acht weken moet er een aanbetaling worden voldaan. De aanbetaling bedraagt (tenzij anders afgesproken) 35% van de totale reissom. Het resterende bedrag dient uiterlijk acht weken voor vertrek bijgeschreven te zijn. Als de geboekte reis binnen acht weken valt moet de gehele reissom, per direct, in één keer betaald worden. Voor de aanbetaling en het resterende bedrag worden geen vervolgfacturen verzonden. Wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan, komen evt. rente, incasso- en administratiekosten voor rekening van de hoofdboeker.

Wijzigen van de reis
Voor elke wijziging die wordt doorgegeven nadat de bevestiging/factuur is verzonden, wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Voorwaarde blijft dat de deelnemer(s) de gewijzigde reissom volgens de betalingsregeling voldoen.

Benodigde reisdocumenten en reispapieren
Je bent zelf verantwoordelijk voor je reisdocumenten, zoals een paspoort of toeristenkaart. Controleer ook de tickets en eventuele vouchers zodra je deze binnenkrijgt op eventuele onjuistheden en onduidelijkheden. Laat ons weten als er volgens jou iets niet klopt of als iets niet duidelijk is.

Annuleren
Je kunt de reservering voor het begin van de reis annuleren. Doe je dit, dan ben je verplicht om aan de organisator de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal de reissom. Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken annuleringskosten. Voor sommige onderdelen kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden, denk hierbij aan een extra geboekte busreis of vliegtickets. Aangegeven annuleringskosten zijn niet inclusief bijkomende méérkosten per persoon door bijv. een lagere bezetting van de accommodatie.
Annulering van een reis wordt uitsluitend schriftelijk geaccepteerd.
De kosten van de annulering zijn als volgt:
- Bij annulering tot en met de 41ste dag vóór de dag van vertrek: 35% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 42ste dag tot en met de 27ste dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 28ste dag tot en met de 20ste dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 21ste dag tot en met de 15e dag vóór vertrek: 75% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 14e dag tot de dag van vertrek (of later): 100% van de reissom.

Overmacht
Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan geldt overmacht. Als de reis door overmacht niet kan plaatsvinden kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling. Je hebt dan recht op een tegoed ter waarde van het (aan)betaalde bedrag dat gedurende twee jaar na de originele reisdatum benut kan worden voor een volgende vakantie, in overleg met de reisorganisator.

Minimum deelname
Wij behouden het recht om de reisovereenkomst op te zeggen indien het aantal deelnemers kleiner is dan het door ons of de samenwerkende reisorganisatie vooraf gestelde minimum aantal. In dit geval berichten wij de deelnemer uiterlijk twee weken voorafgaand aan de reis. De reeds betaalde gelden worden gerestitueerd. In de meeste gevallen bieden wij een vergelijkbaar alternatief aan. Deelnemers kunnen dan kiezen voor de gewijzigde reis of voor restitutie van de (aan)betaling

Aansprakelijkheid
De deelname aan excursies en/of sportactiviteiten binnen of buiten het aangegeven programma gebeurt altijd voor risico van de deelnemer(s), ook indien deze door de reisbegeleiding wordt georganiseerd. Fresh Travel en haar partners kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Alle aangegeven activiteiten zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Fresh Travel is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via Fresh Travel gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing.
Fresh Travel is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door Fresh Travel verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
Fresh Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Fresh Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
Voorzover Fresh Travel toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.

Prijswijzigingen
De verkoopprijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de leverancier worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. Denk hierbij aan koersverschillen en brandstoftoeslagen. Fresh Travel behoudt zich het recht om tot de vertrekdag evtentuele verhogingen door te berekenen.

Klachten
Een eventuele klacht dient ter plekke direct aan de reisbegeleiding gemeld te worden. Indien er geen reisbegeleiding aanwezig is kan contact worden opgenomen met het hoofdkantoor. Een gegronde klacht zullen wij zorgvuldig in behandeling nemen mits deze tijdens de reis gemeld is. Klachten die achteraf gemeld worden nemen wij niet in behandeling. Wanneer een klacht gemeld wordt, zullen wij proberen deze direct te verhelpen. Lukt het niet om ter plekke een acceptabele oplossing te vinden, dan dient de klacht (nogmaals) schriftelijk gemeld te worde. In het geval dat we er niet uitkomen zal een uitspraak over de klacht en een eventuele vergoeding worden overgelaten aan de rechter.

Websites
www.freshtravel.nl, www.opvakantie.nl, www.familyjam, www.surfcamps.nl, www.snowcamps.nl

Bereikbaarheid en Noodnummer

Wij zijn telefonisch bereikbaar op + 31 (0)10-213 13 64  en + 31 (0)6 533 63 296. Je kunt je 24 uur per dag opgeven voor een reis of je vragen voor meer informatie mailen of appen! 

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien zich tussen partijen enig geschil voordoet in de uitvoering van de onderhavige voorwaarden, zullen wij dit geschil in eerste instantie voorleggen aan de bevoegde rechter in Rotterdam.